foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Тут можна написати коротенький девіз школи

 

 

Проект «Плекаємо патріотів України»

 

      МЕТА:
сприяти  вихованню у молодого покоління національно – патріотичних почуттів;
 поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій; формувати повагу до героїв сьогодення, культурного та історичного минулого України, виховувати високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту та захисту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови.    

 

 

 

 

Проект «Демократична школа»

Мета: поглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння побудові навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства

Завдання проекту: 

-        формувати демократичну культуру як основу розвитку громадянського суспільства через реалізацію демократичних принципів у всіх аспектах шкільного життя та сприяння розвитку шкільного самоврядування;

-        посилити можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи;

-        виключити авторитаризм як педагогічну умову. Будь-яка активна творча діяльність дитини на уроці повинна заохочуватися й аналізуватися з позиції поваги до її особистості та розуміння того, що учень має право на помилку.

Шляхи реалізації завдань проекту: 

-        тренінги з демократичного розвитку школи;

-        правові заходи, що відповідають віковому розвитку та рівням освіти школярів і включають традиційні, інтерактивні, інноваційні форми роботи;

-        позакласна та позашкільна робота, побудована на принципах самоврядування й спільного врядування дітей і дорослих;

-        відкритість освітньої системи школи зовнішньому соціуму та пряма взаємодія педагогів та учнів школи з ним;

-        демократизація управління школою, що передбачає:  кругову взаємодію, гнучкі ролі, розділену відповідальність, співробітництво, спільне оцінювання, авторитет, ефективність, довіру, посилення інших.

Проект «Освіта без кордонів»

Мета: підвищити інтерес до вивчення іноземних мов, удосконалити мовленнєві компетенції учнів і вчителів, підвищити кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов, підвищити рівень комунікативної культури учнів і вчителів.

Завдання проекту:

-        налагодження освітніх контактів, співпраці в між­народних проектах, активізації партнерських освітянських зв'язків;

-        підвищити кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов;

-        підвищити рівень комунікативної культури учнів і вчителів.

-        забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних програм регіонального та міжнародного освітнього партнерства;

-        розширювати міжнародну співпрацю у сфері новітніх педагогіч­них технологій;

-        удосконалювати форми й методи партнерської співпраці;

-        залучати учнів та педагогів закладу до участі в освітніх проектах, програмах і конкурсах.

Шляхи реалізації проекту:

Заходи в рамках Року англійської мови:

-        предметні тижні;

-        екскурсійні походи та поїздки;

-        спілкування засобами Інтернет;

-        творчі зустрічі;

-        участь в пошуково-дослідницькій діяльності, конкурсах

Літні школи вивчення англійської, польської мови та культури.

Проект «Щкола талановитих дітей»

Мета:

-        максимально сприяти розвитку кожної дитини; допомогти учням розкрити свій життєтворчий потенціал; розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів;

-        формувати почуття колективізму, усвідомлення життя в суспільстві; презентувати свій талант, власні роботи, цим самим долучатися до світу мистецтва;

-        формувати національну свідомість, почуття патріотизму; формувати у дітей естетичні смаки, стиль;

-        розвивати інтерес до навколишнього світу, уміння нестандартно мислити, фантазувати;

-        побороти психологічний бар’єр страху перед новим і невідомим; зацікавити, розвивати креативні здібності.

Проект: «Плекаємо патріотів України»

 

Мета проекту: 

-        сприяти  вихованню у молодого покоління національно – патріотичних почуттів;

-        поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

-        формувати повагу до героїв сьогодення, культурного та історичного минулого України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту та захисту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;

-        розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців;

-        виховувати високі моральні якості особистості;

-        стимулювати постійне зростання вихованців як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку.

-        забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Завдання проекту:

-        підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;

-        зорієнтувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

-        виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і громадянських якостей;

-        розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;

-        впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;

-        інформувати всіх учасників навчально – виховного процесу про досягнення і нововведення у сфері національно – патріотичного  виховання;

-        активізувати роботу педагогічного та учнівського колективу, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості з питань національно - патріотичного виховання;

-        активізувати форми масової національно – патріотичної діяльності

-        (пошукова робота, тематичних заходів, пов’язаних із знаменними та пам’ятними датами);

-        вивчати та популяризувати серед освітянського загалу передовий педагогічний досвід з питань формування громадянина – патріота  України.

 

Проект «Чисте село починається з тебе»

Мета:

-        усвідомлення важливості ролі кожного в житті суспільства, місцевої громади;

-        розвиток умінь і навичок громадянської активності;

-        формування екологічної культури в учнів, розвиток свідомого ставлення до навколишнього середовища;

-        виховання дбайливого ставлення до природи.

Проект «Творча скарбничка»

Мета: поповнити різноманітними виробами дитячі виставки, які існують у школі. Дати поштовх до розкриття і розвитку природних задатків, художніх смаків, власних здібностей та талантів учнівської молоді. Формувати естетичні смаки, розвивати творчі обдарування, знайомити з різними видами та жанрами мистецтва.

Проект «100 корисних справ для школи»

Мета: виховувати у школярів почуття гордості, відповідальності за рідну школу, розвивати бажання робити її кращою, привабливою як у приміщенні, так і ззовні, з креативним оформленням подвір’я та розкішними квітучими клумбами, прищеплювати шанобливе ставлення до шкільного майна, прагнення його зберігати та оновлювати. Спонукати учнів до роздумів щодо кращого майбутнього нашої школи.

Проект «Здорове дитинство»

Мета:

-        збереження і зміцнення здоров’я дітей;

-        залучення учнів до регулярних занять фізкультурою та волонтерською роботою.

-        формування у школярів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

-        виявлення і забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку суб’єктів навчання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя неперервним;

-        створення оптимального психологічного клімату для розвитку кожної особистості;

-        удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму;

-        навчання моделей поведінки в різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, економічної і загальної культури в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.

Завдання проекту:

-       удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників навчального закладу;

-       діагностика і моніторинг стану здоров’я школярівв та вчителів;

-       зниження рівня захворюваності учнів;

-       здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учня і вчителя;

-       дотримання валеологічних вимог під час навчально-виховного процесу;

-       пропаганда і формування у педагогів, учнів і батьків здорового способу життя;

-       формування системи спортивно-оздоровчої, лікувально-профілактичної роботи;

-       формування і збереження українських витоків;

-       відпрацювання механізмів спільної роботи всіх зацікавлених служб, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я учнів.

2020 Copyright My School Rights Reserved